Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค
คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความ รับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

243
TOP