Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

นายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP