Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน :

แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน :

บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนวยการให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์

พันธกิจกระทรวงแรงงาน :

1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุรภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน :

1. กำหนัดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน
2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ
6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ

308
TOP