Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตราด

ผลการตรวจสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดตราด

pll_content_description

TOP